Φορτώνει...

Multi Abilities 1.8.2 Last Update

Λήψη

4.455

This is my first simple script for GTA V. This is allows you to use 3 abilities (mainly slow mo) by pressing the "Y" button. I know there are lots of better mods that do this function already but you need to toggle them on/off. The goal in mind is to let AddonPeds use similar abilities like Micheal's, Franklin's ability etc with duration and cool-down.

Note: you can still use these script with Micheal.Franklin And Trevor if you'd like.
You can also use this with your online character in single player.

Features:
3 abilities - available to use (Bullet Time, Driving Focus, Temporary Invincibility) one skill can be activated a time.

Bullet time - slows time greatly(0.25) and has a duration of 32s, Activated by aiming(must be on foot) and pressing 'Y'.

Driving Focus - slows time by half(0.5) and has a duration of 35s, Activated by being in a vehicle and pressing 'Y'.

Temporary Invincibility - slows time slightly(0.8) and makes you invincible and has a duration of 30s, Activated by not aiming, not in a vehicle and pressing 'Y'.

Skill Cool-down - after the a skill has ended. you must wait for 55s in order to activate them again.

Skill Cancellation - after a skill is activated press 'Y' again to cancel it this will make the skill enter cool-down.

Screen Effects - when a skill is activated this triggers.

.ini File Support.

Known Issues:
  • 'Y' spamming should now be fixed because if you press 'Y' after a skill is activated it will cancel it.


.INI file:
--General--
SkillKey - set the skill activation/cancellation key here (You can set this to Capslock/CapsLock but this is my advice if your planning to play as a addon ped or your online character. If your planning on playing Micheal, Francis or Trevor use the default key 'Y' or a different key).
SkillCooldownDuration - set the skill cool-down duration here(in seconds).
--Can usually be found in all skills--
Enable - set this (true/false) if you want to enable or disable that specific skill.
TimeScale - Time Scale is how slow do you want the time to be when the skill is activated (1.0 means normal time, The lower the number the slower time will be).
Duration - set the skill duration here(in seconds).
EnableScreenEffect - set this (true/false) if you want to enable/disable the screen effect for that skill default is true (means screen effect is enabled).
EnableSoundEffect - set this (true/false) if you want to enable/disable the sound effect for that skill default is true.
--Bullet Time option only--
EnableSprintBoost - set this (true/false) if you want to enable/disable Sprint Boost increases the player speed when walking or sprinting duiring bullet time for more mobility.
SprintBoost - the amount of speed increase when walking or sprinting during bullet time min is 1(1 is the normal speed and you cannot go below 1) max is 1.49 .
--Driving Focus options only--
TimeScaleCar - time scale for when you are in a car.
TimeScaleBoat - time scale for when you are in a boat.
TimeScaleHeli - time scale for when you are in a heli.
TimeScalePlane - time scale for when you are in a plane.
EnableVehStrong - set this (true/false). Makes your current land vehicle more resistant to damage but it still can be damage/destroyed by being hit by bullet or by crashing too hard (Only active when using Driving Focus).
EnableTyreStrong - set this (true/false). Makes your current land vehicle tyres invincible they won't deflate even if being shot at (Only active when using Driving Focus).
EnableMaxSpeedBoost - set this (true/false). Increases the max speed of your current land vehicle (Only active when using Driving Focus).
MaxSpeedBoost - the amount of speed to be added to the max speed of the current land vehicle(value with decimal point is allowed).
EnableInstantBrake - set this (true/false). adds the ability to make your land vehicle instantly stop when pressing a button (Only active when using Driving Focus).
InstantBrakeKey - set the instant brake key here.
BrakeDistance - the distance before your land vehicle instantly stops/halts.
EnablePowerEngineControl - set this (true/false). adds the ability to increase or decrease power of your land vehicle engine (Only active when using Driving Focus).
PowerEngineIncKey - set the increase power key.
PowerEngineDecKey - set the decrease power key.
PowerEngineDefault - set the power of the engine automatically to this value when activating Driving Focus.
PowerEngineMin - set the min/lowest value the engine can decrease to.
PowerEngineMax - set the max/highest value the engine can increase to.
--Interface--
EnableOldNotification - set this (true/false) if you want to enable/disable the text notification when activating a skill.
EnableSkillDurationBar - set this (true/false) if you want to enable/disable the skill bar.
SkillDurationBarPosX - this is the x position of the skill bar, 0 means render it on the lefmost end of the screen 1.0 is for the rightmost end of the screen.
SkillDurationBarPosY - this is the y position of the skill bar, 0 means render it on the topmost end of the screen 1.0 is for the bottommost end of the screen.
SkillDurationBarWidth - width of the skill bar.
SkillDurationBarHeight - height of the skill bar.
--Misc--
EnableCustomScreenEffect - set this (true/false) to enable/disable custom screen effects (Warning in order to enable this you have to disable the other screen effects).
btRed - bullet time color value for red.
btGreen - bullet time color value for green.
btBlue - bullet time color value for blue.
btAlpha - bullet time screen effect transparency.
dfRed - driving focus color red.
dfGreen - driving focus color green.
dfBlue - driving focus color blue.
dfAlpha - driving focus transparency.
tiRed - temporary invicibility color red.
tiGreen - temporary invicibility color green.
tiBlue - temporary invicibility color blue.
tiAlpha - temporary invicibility transparency.

Requirements:
ScriptHookV
ScriptHookVDotNet

Installation:
Just dropped the .dll file in your GTA V script folder.
Note: if you have been using the old V1.0 delete ThreeInOneSpecialAbilities.dll on your script folder to avoid conflicts with this version.

Recommended Mods:
AddonPeds - The main reason I created this mod for. because AddonPeds cannot used special abilities.

Character Swap - Allows you to make the game think your Addon Ped is Micheal/Franklin/Trevor also makes for some funny story mode cut-scenes.

Special Ability Bar Toggler - Disable the special ability bar it is specially useful for AddonPeds since they cannot use special abilities.

History:
-V1.0
Initial Released.

-V1.5a (Closed Beta - Patreon)
Revised Code.
Added skill cancellation.
Added Screen Effects(initial implementation I might change some effects on the future).
Bug discovered(longer skill duration).

-V1.5b
Fixed longer skill duration bug.
Changed "Temporary Invincibility" screen effect.
Slight Code Revision not much different with V1.5a
Changed Skill cool-down from 30s to 55s (For Balancing Purposes).

-1.6 (Closed Beta - Patreon)Removed - Unusable
Added .ini file support.
"Driving Focus" have different time scale values depending on what you are currently riding(car,boat,helicopter,plane) can be adjusted via .ini file.
Added sound effects when activating skills.
Changed screen effects for "Driving Focus" when flying in a helicopter/plane.
Code revisions.

-1.6a (Closed Beta - Patreon)
Fixed a bug where the mod loads but does not work.

-1.6b
Fixed "Driving Focus" Screen and Sound effect not playing.
Fixed "Driving Focus" Skill Activated Notification.
Changed sound effects for skills.
Added additional option in the ".ini" file allowing you to disable or enable a specific skill.

-1.7 (Closed Beta - Patreon)
Added NativeUI as requirement.
Added a bar indicating the skill duration and cool-down(NativeUI).
Added additional option in the ".ini" file allowing you to disable the old notification and new notification.

-1.8
Added a new non NativeUI skill bar.
Removed NativeUI stuff and removed it as requirement (This mod does not need/require NativeUI anymore).
"Bullet Time" ability minor improvement added speed boost when walking or sprinting during bullet time giving the player more mobility.
"Driving Focus" ability improvement when driving a land vehicle, features are (Makes the vehicle strong, Tyres won't burst, Max Speed Boost, Instant Brake, Power Engine Control).
Added more options on the ".ini" file.

-1.8.1
Revised Code.
Updated this mod to work with the latest ScriptHookV version v1.0.2189.0
Also this will work with latest Community Script Hook V .NET 3.1.0 this mod is dependent on ScriptHookVDotNet2.dll

-1.8.2 (Last Update, Source Code Release)
Added Custom Screen Effect and custom screen effect options on ini file.

Support me on...
If you want to support my work you can subscribe to my YouTube channel it would really helped me a lot. :D

You can also support me on Patreon.

Other projects I'm working on...
vallinteractive
Show Full Description

Πρωτοανέβηκε: 4 Σεπτέμβριος 2019
Πιο πρόσφατη ενημέρωση: 8 Μάρτιος 2021
Last Downloaded: 6 hours ago

All Versions

 1.8.2 Last Update (current)

1.872 λήψεις , 9 KB
8 Μάρτιος 2021

 1.8.1

403 λήψεις , 8 KB
15 Ιανουάριος 2021

 1.8

996 λήψεις , 8 KB
29 Ιανουάριος 2020

 1.6b

481 λήψεις , 6 KB
28 Οκτώβριος 2019

 1.5b

397 λήψεις , 4 KB
28 Σεπτέμβριος 2019

 1.0

311 λήψεις , 3 KB
4 Σεπτέμβριος 2019

47 σχόλια